Irena Augustyn Marka z Duszą

Regulamin sklepu internetowego

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021
 1. Postanowienia ogólne
  a) Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego w domenie: www.irenaaugustyn.pl. W szczególności Regulamin normuje warunki korzystania ze Sklepu, prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Sprzedawca jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  b) Zamawiając usługę szkoleniową za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient każdorazowo potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako oferta indywidualna (w przypadku szkoleń zamkniętych) lub znajdującym się na stronie internetowej www.sklep.irenaaugustyn.pl (w przypadku szkoleń otwartych). Złożenie Zamówienia jest także równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich warunków świadczenia Usług, w tym w szczególności wynikających z niniejszego Regulaminu.

  c) W razie zawarcia z Klientem umowy indywidualnej (dot. Oferty Premium), zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  d) Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności: ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  e) Właścicielem i administratorem strony www.irenaaugustyn.pl jest przedsiębiorstwo:
  Irena Augustyn Marka z Duszą
  Adres siedziby: ul. Ks. bpa H. Bednorza 20/1, 40-384 Katowice
  NIP: 6511705555
  REGON: 241767924
  TEL: +48 531-231-580
  e-mail: kontakt@irenaaugustyn.pl

  f) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  g) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00, w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.

 2. Definicje użyte w Regulaminie

  Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu internetowego Irena Augustyn Marka z Duszą należy rozumieć następująco:

  a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

  b) Sprzedawca – przedsiębiorstwo Irena Augustyn Marka z Duszą, działające pod adresem: ul. ks. Bpa H. Bednorza 20/1, 40-384 Katowice, NIP: 6511705555, REGON: 241767924;

  c) Sklep internetowy / Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.irenaaugustyn.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient dokonywać może zakupów prezentowanych tam Usług;

  d) Usługa / Szkolenie –  każda usługa szkoleniowa świadczona przez Sprzedawcę, prowadzona za pomocą różnych metod dydaktycznych, prezentowana w Sklepie i przeznaczona do sprzedaży;

  e) Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, która w określonym terminie prześle Zgłoszenie, oraz w momencie, gdy są jeszcze dostępne miejsca na dane szkolenie;

  f) Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Klienta, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, realizowana w ustalonym terminie na podstawie indywidualnej umowy;

  g) Oferta – opracowana w oparciu o rozpoznanie indywidualnych potrzeb propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Klienta zainteresowanego organizacją Szkolenia zamkniętego;

  h) Klient – każda Konsument lub Przedsiębiorca lub inny podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

  i) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, w szczególności w celu złożenia Zamówienia;

  j) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

  k) Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłasza osobę do udziału w szkoleniu, z którą Sprzedawca, może zawrzeć umowy indywidualne;

  l) Uczestnik – osoba, którą Zgłaszający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Sprzedawcę, a także osoba, która samodzielnie zgłosiła się na szkolenie otwarte;

  m) Zgłoszenie – informacja zawierająca dane identyfikujące Uczestnika Szkolenia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Dane stanowiące Zgłoszenie zbierane są w Formularzu Zamówienia z zastrzeżeniem, że jeśli osoba składająca Zamówienie nie jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia, to informacje powyższe należy podać w polu „Dodatkowe informacje – uwagi do zamówienia”;

  n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie internetowej www.sklep.irenaaugustyn.pl (zatwierdzenie opcji „Kupuję i płacę”) zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi/Usług wybranych przez Klienta;

  o) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wskazanie danych osób będących Uczestnikami Szkolenia i płatności;

  p) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Szkolenia do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów lub realizacji kuponów rabatowych;

  q) Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną przez Sprzedawcę do Uczestnika w odpowiedzi na Zamówienie;

  r) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi/Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  s) Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego Sprzedawca i Klient zlecający organizację Szkolenia zamkniętego ustalają i akceptują warunki przedstawione w Ofercie, w tym program i sposób realizacji Szkolenia oraz warunki płatności;

  t) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  u) Dyplom ukończenia szkolenia – dokument, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu Szkolenia potwierdzający jego ukończenie, podpisany przez Trenera oraz – jeśli nie jest jednocześnie Trenerem – przez Irenę Augustyn – organizatora Szkolenia;

  v) Trener – osoba prowadząca Szkolenie;

  w) Informacja handlowa – informacja w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności: każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług lub wizerunku Sprzedawcy; 

  x) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);

  y) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

  z) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 3. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

  1) Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

      a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową,

      b) włączona obsługa plików cookies (zalecane),

       c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – niezbędne do otrzymania potwierdzenia .

  2) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  3) Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie Zamówień nie wymaga się zakładania konta użytkownika.

 4. Zgłoszenie i udział w Szkoleniu otwartym

  1) Szkolenia otwarte realizowane są jedynie wówczas, gdy zbierze się minimalna grupa osób, tj. min. 4 osoby, w przypadku mniejszej liczby osób Sprzedawca, ma prawo odwołać termin szkolenia otwartego.

  2) Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu otwartym są:

  a) złożenie Zamówienia uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie, oraz

  b) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Sprzedawca za pomocą kanałów / metod określonych w Regulaminie.

  3) Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

  4) Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży (o świadczenie usług), której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  5) Zgłaszanie uczestnictwa jest możliwe najdalej do 1 dnia roboczego przed terminem Szkolenia. W przypadku Szkoleń o ograniczonej liczbie uczestników, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Zamówienia (Zgłoszenia) do realizacji.

 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

  1) Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

  2) Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail: kontakt@irenaaugustyn.pl, swojego oświadczenia o rezygnacji.

  3) W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:
      a) gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji na 14 lub więcej dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę;
      b) gdy Sprzedawca otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania całej otrzymanej wpłaty;

       c) gdy Sprzedawca nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

  4) Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Sprzedawcę najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia się szkolenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. Po upływie wskazanego terminu (2 dni), zmiana Uczestnika Szkolenia jest niemożliwa.

 6. Płatność za Szkolenie otwarte

  1) Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu (www.sklep.irenaaugustyn.pl).

  2) Płatnikiem (adresatem faktury) jest Zgłaszający.

  3) Sprzedawca dopuszcza następujące metody płatności:
      a) Przelew na konto (bankowość elektroniczna, przelew tradycyjny),

      b) Szybkie płatności internetowe za pomocą operatora PayU.

 7.  Odwołanie Szkolenia otwartego

  1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia otwartego lub jego odwołania w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia – w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności, gdy nie zbierze się minimalna liczba Uczestników niezbędna dla realizacji szkolenia.

  2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Sprzedawca zobowiązuje się wówczas do udzielenia informacji Uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

  3) W przypadku odwołania szkolenia przez Sprzedawcę Zgłaszający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zgłaszającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zgłaszającego/Uczestnika zaliczane na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Sprzedawcę.

 8. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu zamkniętym

  1) Podstawą organizacji Szkolenia zamkniętego, w tym zgłoszenia Uczestników, jest Umowa indywidualna zawierana między Klientem a Sprzedawcą.

  2) W przypadku złożenia zamówienia na uprzednie badanie i analizę potrzeb szkoleniowych, po ich wykonaniu, na podstawie raportu z badania Sprzedawca opracowuje i przedstawia Klientowi ramowy program szkolenia. Po uzyskaniu akceptacji Klienta zawierana jest Umowa indywidualna na wykonanie takiego szkolenia przez Sprzedawcę.

  3) Klient organizujący Szkolenie zamknięte jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy podpisaną przez upoważnioną osobę listę Uczestników – na zasadach określonych w Umowie indywidualnej.

  4) Zmiana zakresu szkolenia i warunków Umowy indywidualnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 9. Wynagrodzenie za realizację Usługi

  1) W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą Umową sprzedaży lub Umową indywidualną.

  2) Co do zasady, wynagrodzenie podlega zapłacie z chwilą składania Zamówienia (opcja „Kupuje i płacę”).

  3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  4) W przypadku Umowy indywidualnej wysokość wynagrodzenia oraz zasady płatności określone są w tej umowie.

 10. Realizacja i przebieg Szkolenia

  1) Szkolenia realizowane są wg. programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.irenaaugustyn.pl oraz zawartych w Zamówieniu lub Umowie indywidualnej.

  2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji Szkolenia w terminie do 2 dni przed jego rozpoczęciem. Zmiany dotyczyć mogą:
      a) miejsca Szkolenia,
      b) harmonogramu zajęć,
      c) terminu Szkolenia,

      d) agendy Szkolenia

  – w zależności od potrzeb rozpoznanych przez Sprzedawcę lub Trenera.

  3) Filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie Szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

  4) Szkolenia odbywają się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

  5) Doboru metod oraz formy prowadzenia Szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz potrzeb grupy szkoleniowej.

  6) Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają możliwości i potrzeby grupy szkoleniowej.

  7) Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

 11. Materiały szkoleniowe

  1) Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

  2) Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Sprzedawcę można przechowywać i/lub drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Sprzedawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.

  3) Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.

 12. Obowiązki stron

  1) Sprzedawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

      a) zapewnienie adekwatnych do prowadzenia Szkolenia warunków pracy (o ile za organizację Szkolenia odpowiada Sprzedawca),

      b) zapewnienie, by Trener posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierał metody adekwatne do tematyki Szkolenia oraz wszystkich Uczestników Szkolenia,

       c) dołożenie wszelkich starań, by w czasie Szkolenia zostały zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Sprzedawcy,

      d) zapewnienie, że zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

  2) Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:

      a) maksymalne zaangażowanie się w proces kształcenia,

      b) branie czynnego udziału w przygotowanych przez Trenera zadaniach i ćwiczeniach,

      c) dostosowanie się do ustalonych w czasie szkolenia reguł i zasad,

      d) przestrzeganie zasad prowadzenia Szkolenia, w tym zachowanie poufności,

      e) rzetelne wypełnienie karty oceny przebiegu szkolenia,

      f) zapewnienie, że spełnione zostaną pozostałe formalne warunki umowy.

 13. Prawo odstąpienia od umowy

  1) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Klientowi/Uczestnikowi  Potwierdzenia udziału lub potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym obowiązuje data zdarzenia wcześniejszego.

  3) Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  4) Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 1.5 Regulaminu). Oświadczenie można złożyć również na formularzu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5) Skutki odstąpienia od Umowy:

      a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

      b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,

       c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  6) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
       a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
       b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

       c. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 14. Postępowanie reklamacyjne

  1) Uczestnik lub Zgłaszający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii przeprowadzenia Szkolenia.

  2) Reklamację należy złożyć w formie pisemnej. Dopuszczalne jest przesłanie reklamacji na adres mailowy Sprzedawcy.

  3) Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  a) dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

  b) wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

  c) propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Sprzedawca.

  4) Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika lub Zgłaszającego o jej wyniku w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Zgłoszeniu/ Formularzu zamówienia.

  5) Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Sprzedawca może odmówić jej uwzględnienia.

  6) W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Sprzedawca może zaproponować Uczestnikowi/ Zgłaszającemu następujące formy zadośćuczynienia:

  a) Realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo),

  b) obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,

  c) rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Sprzedawcę.

 15. Odpowiedzialność Sprzedawcy

  1) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas Szkolenia.

 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  2) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  3) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 17. Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  2) Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

  3) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
      a) Podmioty obsługujące Sklep w zakresie utrzymania technicznego (dostawca serwera domeny internetowej, dostawca poczty elektronicznej) lub prawnego;
      b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym (PayU). 
  4) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  6) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

 18. Postanowienia końcowe

  1) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://.sklep.irenaaugustyn.pl, tj. z dn. 15.04.2021 r.

  3) Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą a Klientem strony rozstrzygają polubownie. W przypadku braku takiej możliwości spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Sprzedawcy.

  4) Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Sprzedawca w formie pisemnej złożą oświadczenie (przesłane mailowo), że sobie tego nie życzą.
  5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych.
  6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Shopping Cart